Ceramic Filter

Introducció // Filtres ceràmics

Títol del projecte: Estudi e implementació d’un nou model de Filtres d’Aigua Ceràmics dins el Programa d’Ajuda Humanitària a Haití (Petit Goave)
Localizació de l’acció: Haiti
Contraparts: Intermon Oxfam (IO) i Universitat de Barcelona (UB)
Dates: 01/02/2011 to 01/02/2013
Finançadors: Intermon Oxfam
Contribució: IO: 158.000 euros
Personal involucrat: Laura Guerrero, Alberto Ibañez, Marçal Trigo, Josep Mates and Rosina Girones

Objectius de l’acció:
Una de les estratègies més prometedores propostes per reduir l’impacte de les malalties de transmissió fecal-oral en països de baixa renta son les intervencions per tractar i mantenir la qualitat microbiològica de l’aigua a nivell intradomiciliar mitjançant Tractaments d’Aigua Domiciliar (Household Water Treatments , HWT).
Assegurar l’accés d’aquestes solucions tecnològiques contribuiria a la millora en termes de salut complementat amb altres reforçaments en aigua, sanejament e higiene.
Entre diversos d’aquests HWT que hagin mostrat efectivitat microbiològica, els Filtres d’Aigua Ceràmics(Ceramic Water Filters, CWF) han estat activament utilitzats com a HWT en poblacions amb baixos recursos mostrant un alt impacte en salut a llarg plaç (Hunter, 2009).
Els CWF són filtres porosos en forma de test amb flux per gravetat dissenyats per tractar aigua potable a nivell domiciliar. L’aigua passa a través del filtre ceràmic a dins d’un receptacle que emmagatzema l’aigua tractada, que es dispensada a la seva vegada mitjançant una aixeta.
La producció d’aquests filtres ceràmics a nivell local en països de baixa renta ha estat possible gracies a la extensa disponibilitat dels materials i coneixement necessaris a mes del seu baix cost.
Al moment de redactar aquest projecte més de 20 fabriques han estat establertes arreu del mon per l’ONG Americana (Ceramistes per la Pau) que ofereix consell tècnic i assistència a contraparts locals.
Estudis d’experiències prèvies a la República Dominicana suggereixen que els filtres produïts localment son àmpliament acceptats, que una part important de la població utilitza el filtres un mínim de 16 mesos desprès de rebre’l, comprant el seu propi recanvi en la majoria dels casos.
Estudis a terreny sobre l’efectivitat dels CWF a Cambotja al llarg del temps han mostrat un 46% de reducció de casos de diarrea entre els usuaris de filtres i els no usuaris, a mes d’una reducció mitja de 2 logaritmes d’E.coli en l’aigua efluent (Brown i Sobsey, 2006).
Tot i que l’efectivitat intrínseca dels filtres en eliminar bactèries sembla estar comprovada, la desinfecció viral es encara un repte que necessita més recerca.
Publicacions recents han suggerit que les cargues elèctriques dels components ceràmics poden jugar un paper important en la retenció o/e inactivació dels virus presents a l’aigua (Brown, 2009).
En països de baixa renta, la gastroenteritis es una causa de mort comuna en infants menors de 5 anys i poden estar lligades a una extensa varietat de patògens. La majoria de les gastroenteritis en infants estan causades per quatre famílies: rotavirus, calcivirus, astrovirus i adenovirus. Estimacions recents atribueixen anualment 527000 morts en menors de 5 anys a diarrea causada per rotavirus.
És necessària més recerca bàsica sobre tecnologies per desinfecció viral amb l’objectiu de proveir aigua segura.

En aquest projecte volem proveir una plataforma d’intercanvi e interacció entre la recerca microbiològica i la seva aplicació sostenible en països de baixa renta, la provisió d’aigua segura a les poblacions mes vulnerables.

La proposta del nostre projecte és:

  • Avaluar la producció de diferents prototips de Filtres d’Aigua Ceràmics i la seva eficàcia contra l’eliminació de patògens virals. Minerals i argiles provinents de la regió de futura implementació seran testats en el disseny en forma de test jardiner.
    Els models seran avaluats basant-nos en flux de filtració, eficiència virològica, facilitat de producció, disponibilitat de materials, cost final, facilitat de distribució.
  • Aquests test a nivell de laboratori ens asseguraran una línia de base per a la posterior implementació a terreny de la seva producció
  • Els impactes en salut associats a l’ús d’aquesta tecnologia seran avaluats utilitzant la metodologia epidemiològica mes rigorosa possible.

PUNTS CLAU del Projecte

- La provada sostenibilitat del programa en altres experiències d’implementació de producció i distribució a nivell local dels CWF.
- L’avaluació prèvia a d’implementació dels diferents candidats i les possibilitats en composició per millorar l’eficàcia de la desinfecció.
- Protocols de Seguretat rigorosos seran seguits per assegurar la qualitat del producte final.
- El benefici extra a nivell socioeconòmic de d’implementació d’una fabrica que proveirà llocs de treball i recolzarà als negocis locals.
- L’avaluació de l’impacte en salut del nostre programa desprès de la seva implementació.
- L’estudi de la possibilitat d’expansió del producte dins el país i en altres contextos desprès d’avaluar el programa.

Tagged , , , , ,